अटी आणि शर्ती

टेस्ट

हे संकेत स्थळ महाऑनलाईन लिमीटेड यांनी विकसीत केले असुन या संकेतस्थळाचे व्यवस्थापन …........ यांचे व्दारे करण्यात येते. या संकेतस्थळावरील मजकुराच्या अचुकतेबाबत सर्वतोपरी प्रयत्न केले असलेतरी या संकेतस्थळावरील मजुर कोणत्याही कायद्याचा भाग ठरणार नाही किंवा सदर मजुराचा कोणत्याही कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येणार नाही . या संकेत स्थळावरील मजुराबाबत कांही संदिग्धता वाटल्यास किंवा शंका उदभवल्यास वापरकर्त्यांनी भुमि अभिलेख विभागाशी, संपर्क साधुन माहिती प्राप्त करुन घ्यावी किंवा व्यवसायीक अभिकर्त्यांशी संपर्क साधुन माहिती प्राप्त करुन घ्यावी. या संकेतस्थळासंबधीत अटी व शर्ती हया प्रचलीत भारतीय कायद्यास अनुसरुन तयार केलेल्या असुन सदर अटी शर्ती भारतीय कायद्यास आधीन राहतील. त्याबाबत काही वाद उत्पन्न झाल्यास तो भारतीय न्यायलयांच्या अधिकारकक्षेत सोडवला जाईल.