कॉपीराइट

या संकेतस्थळावरील मजुरास ,खास करुन नमुद केले नसल्यास,स्वामीत्वहक् (कॉपीराईट) कायदा लागु आहे. या संकेतस्थळावरील मजकुर कोणत्याही पुर्व परवाणगी शिवाय डाऊन लोड करता येईल. परंतु ; सदर मजकुराचा इतरत्र वापर करावयाचा झाल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या भुमि अभिलेख विभागाची पुर्व परवानगी घेणे अनिवार्य राहील dlrmah.mah@nic.in या ई-मेल पत्यावर संपर्क साधुन तशी परवानगी प्राप्त करुन घेता येईल.पत्र जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमि अभिलेख (म.राज्य)पुणे यांना उद्देशुन लिहीले पाहीजे.