जलद जोडण्याविषयीची धोरणे

इतर संकेत स्थळे या संकेतस्थळाशी हायपरलिंक करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या भुमि अभिलेख विभागाची पुर्व परवानगी घेणे अनिवार्य राहील. dlrmah.mah@nic.in या ईमेल पत्त्यावर संपर्क साधुन हायपरलिंक करावयाच्या संकेतस्थळाच्या पानांवरील मजुराचे स्वरुप ,भाषा आणि कोणत्या ठिकाणाहुन हायपरलिंक द्यावयाची आहे या बाबी नमुद करुन तशी परवानगी प्राप्त करुन घेता येईल.