जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य, पुणे)

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख

वैयक्तिक माहिती

KaduPatil Sir, I.A.S. नांव:- श्री संभाजी कडूपाटील, I.A.S.
जन्मतारीख दिनांक 23/11/1958
शैक्षणिक अर्हता

 एम.ए. (इंग्रजी)

एम.बी.ए.

एल.एल.बी

भारतीय प्रशासन सेवेत (I.A.S.) रुजू झाल्याचेवर्ष 1998
दूरध्वनी क्रमांक कार्यालय - 020-26050007,  फॅक्स : 020-26050753
   

भूषविलेली पदे -

 
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातुर
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा
  • जिल्हाधिकारी, सातारा
  • विशेष विक्रिकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
  • सचिव, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग,मुंबई
 दि. 11/2/2015 पासून  जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे