उप संचालक भूमि अभिलेख सलग्न जमाबंदी आयुक्त (सर्वसाधारण)

उपसंचालक भूमि अभिलेख संलग्न जमाबंदी आयुक्त (सर्वसाधारण) पुणे

उपसंचालक भूमि  अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्त (सर्वसाधारण) पुणे                              

नाव 

श्रीमती कविता व्दिवेदी

जन्म दिनांक

 

शैक्षणिक पात्रता

 

हजर दिनांक

13/07/2018

भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये हजर झालेले वर्ष

 

दुरध्वनी  क्रमांक (कार्यालय)

 

ई-मेल आयडी

Dlrmah.mah@nic.in

 
 

धारण केलेली पदे