जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख

भूमि अभिलेख विभागातील जिल्हा अधीक्षक यांची विभागवार माहिती

अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
1 Lalsing Misal पुणे विभाग 1.नाव : अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख पुणे                              प्रदेश,पुणे
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 020-26053296/ 26050029
4 .ई मेल आयडी : ddlrddlrpune@gmail.com
5. जन्म ता.: 
6. शैक्षणिक पात्रता. 
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : नविन प्रशासकिय इमारत, पहिला मजला विधान भवन समोर, पुणे 1
9. मोबाइल  नंबर - 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
2 Lokhande सातारा 1.नाव : श्री. सुदाम जाधव
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, सातारा
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0261-230782
4.ई मेल आयडी : dslrsatara@yahoo.in
5.जन्म ता.:15.06.1974
6.शैक्षणिक पात्रता.: Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : तहसिल कार्यालय कंपाउड, हजेरी बंगला,सातारा.
9.मोबाईल नं :9822823805
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
3 Satish Bhosale कोल्हापुर 1.नाव : श्री.सतिश यादवराव भोसले
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,कोल्हापुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0231 2543349
4.ई मेल आयडी : slrkolhapur@gmail.com
5. जन्म ता.: 27.02.1963
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : 2935 सी वॉर्ड, जुना बुधवार पेठ, कोल्हापूर
9.मोबाईल नं: 9766333397
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
4   सांगली 1.नाव : श्री.विष्णु सावळाराम शिंदे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,सांगली
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0233-2600200
4.ई मेल आयडी : sanglislr@gmail.com
5. जन्म ता.: 31.10.1971
6. शैक्षणिक पात्रता.: B.Tech (Agri)
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : मध्यवर्ती प्रशासकिय इमारत, पहिला मजला, ब्लॉक 1 विजय नगर, सांगली
मोबाईल नंबर 9422409137
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
5 महमद शरीफ बाबासो पाटील पुणे 1.नाव : श्री महमद शरीफ बाबासो पाटील
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,पुणे
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 020-26124658
5.ई मेल आयडी : dslr_pune@yahoo.in
5. जन्म ता.01/07/1964
6. शैक्षणिक पात्रता. Bsc Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता :शासकीय बंगला नं 1,बदामी चौक, जेल रोड, पोस्ट ऑफिसच्या मागे, येरवडा,     पुणे 411006
9. मोबाईल नं. :- 9769007806
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
6 Kishor Jadhav सोलापुर 1.नाव : किशोर चंद्रकांत जाधव
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,सोलापुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0217-2627898
4.ई मेल आयडी : dslrsplr@gmail.com
5. जन्म ता.: 21.05.1972
6. शैक्षणिक पात्रता.: M.Sc. Agri.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, सोलापूर
9.मोबाईल नं :9422532636
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
7   मुंबई विभाग 1.नाव : अतिरीक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख कोकण प्रदेश, मुंबई
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-22660652 / 22665156
4.ई मेल आयडी : ddlrmumbai@gmail.com
5. जन्म ता.:
6. शैक्षणिक पात्रता.:
7.सरळ सेवेने:
8.कार्यालयाचा पत्ता : डी. डीबिल्डींग, खोली क्र 108, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग,      फोर्ट मुंबई 400023
9.मोबाईल नं :
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
8 मुंबई शहर 1.नाव : श्री.जयंत वसंत निकम
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, मुंबई शहर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-22662234
4.ई मेल आयडी : collector_mumbaicity@maharashtra.gov.in
5. जन्म ता.: 15.12.1966
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट मुंबई 400023
9.मोबाईल नं : 9822863757
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
9 ingle मुंबई उपनगर 1.नाव : श्री.महेश त्र्यंबक इंगळे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, मुंबई उपनगर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-26429874
4.ई मेल आयडी : dslrmsd@yahoo.com
5. जन्म ता. : 05.07.1970
6. शैक्षणिक पात्रता :  Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8. कार्यालयाचा पत्ता - प्रशासकिय इमारत, 10 वा मजला, बांद्रा पुर्व, मुंबई   400051
9. मोबाईल नं. :-  9811949588
    अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
    10   ठाणे 1.नाव : श्री. बाळासाहेब वामनराव वानखेडे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,ठाणे
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-25348064
4.ई मेल आयडी : dslrthane@gmail.com
5. जन्म ता.: 1/7/1962
6. शैक्षणिक पात्रता :  B.com, D.B.M. M.A., LLB, LLM (1)
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, कोट नाका, ठाणे (प.) 601
9. मोबाईल नं. :-  8408097373
    अ.क्र. छायाचित्र  जिल्हा अधिका-याची माहिती 
          1.नाव : श्री लालसिंग बाजीराव मिसाळ
          2.पदनाम: जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, पालघर
          3.दुरध्वनी क्रमांक: (कार्यालय): 02525256001
    11   पालघर  4.ई-मेल आयडी: dslrpalghar@gmail.com
          5.जन्म ता : 12/07/1971
          6. शैक्षणिक पात्रता: B.V.S.C.& A.H.
          7.सरळसेवेने: 
          8.कार्यालयाचा पत्ता: साईकृपा, बंगला प्लॉ नं 37,मिडलक्लास हौ.सो.आर्यान  शाळेजवळ, सूर्या कॉलनी रोड,         पालघर.
          9.मोबाईल नं : 8888140055
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
11   रायगड 1.नाव : श्री.  अनिल नथुराम लोखंडे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, रायगड मु. अलिबाग
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02141-222428
4.ई मेल आयडी : dslrraigad@yahoo.co.in
5. जन्म ता. 30.08.1965
6. शैक्षणिक पात्रता : M.Com,
7.सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता - जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार रायगड मु. अलिबाग
9. मोबाईल नं. :- 9920343145
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
12 Sanap Hament सिंधुदुर्ग 1.नाव : श्री.हेमंत सानप
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, सिंधुदुर्ग
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02362-228706
4.ई मेल आयडी : dslr_sindhudurg@yahoo.co.in
5. जन्म ता.: 04.06.1971
6. शैक्षणिक पात्रता . Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : मुख्य प्रशासकिय इमारत, ए वींग, दुसरा मजला, सिंधुदुर्ग नगरी ता. कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग
9.मोबाईल नं : 9892697955
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
13 Milind Chavan रत्नागिरी 1.नाव : अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, रत्नागिरी
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02352-222863
4ई मेल आयडी : dslrratnagiri@gmail.com
5. जन्म ता.: 
6. शैक्षणिक पात्रता : 
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता :  जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, रत्नागिरी
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
14   नाशिक विभाग 1.नाव :अतिरिक्त कारभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख नाशिक प्रदेश, नाशिक
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0253-2578015 / 2579601
4.ई मेल आयडी : ddlr_nashik@yahoo.com
5. जन्म ता. :
6. शैक्षणिक पात्रता :
7.सरळसेवेने : 
8. कार्यालयाचा पत्ता : बिल्डींग नं.4, हॉटेल पदमा समोर, जुने सी. बी. एस.जवळ, शरणापूर रोड, नाशिक
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
15   धुळे 1.नाव : अतिरिक्त कारभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, धुळे
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) :  02562-240195
4.ई मेल आयडी : dslr_dhule@yahoo.in
5. जन्म ता. :
6. शैक्षणिक पात्रता :
7. पदोन्नतीने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, धुळे 424001
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
16 Anil Mane नाशिक 1.नाव : श्री.अनिल दतात्रय माने
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, नाशिक
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) :  0253-2574465
4.ई मेल आयडी : dslr_nashiknashik@yahoo.com
5. जन्म ता. :1-6-1970
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc.Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : बिल्डींग नं.4, हॉटेल पदमा समोर, जुने सी. बी.एस.जवळ, शरणापूर रोड,        नाशिक
मोबाईल नंबर : 9028705640
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
17 Mahesh Khadatre जळगांव 1.नाव : श्री.महेश मधुकर खडतरे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,जळगांव
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0257-2229827
4.ई मेल आयडी :- slrjalgoan@yahoo.in
5. जन्म ता.: 01.06.1974
6. शैक्षणिक पात्रता : बी.एस्सी.
7.सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, जळगांव 425001
मोबाईल नंबर : 9922999506
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
18  Ghongade नंदुरबार 1.नाव : श्री. सुनिल पांडुरंग घोंगडे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,नंदुरबार
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02564-210022
4.ई मेल आयडी : slr_nandurbar@yahoo.in
5. जन्म ता.: 14.11.1970
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc.Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : नविन प्रशासकिय इमारत, नंदुरबार 425412
मोबाईल नंबर : 9552654995
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
19 Mahesh Shinde अहमदनगर 1.नाव : श्री.महेशकुमार महादेव शिंदे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, अहमदनगर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0241-2422943
4.ई मेल आयडी : slr_ahmednagar@yahoo.in
5. जन्म ता. : 13.03.1972
6. शैक्षणिक पात्रता : M.A.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जुने प्रांत ऑफिस , औरंगाबाद रोड, अहमदनगर
9. मोबाईल नं. :-8408097373
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
20   औरंगाबाद विभाग 1.नाव : अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख औरंगाबाद प्रदेश,औरंगाबाद
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0240-2353461
4.ई मेल आयडी : ddlrabd@gmail.com
5. जन्म ता. :
6. शैक्षणिक पात्रता :
7.सरळसेवेने: 
8.कार्यालयाचा पत्ता : दमडी महल, पंचायत समितीच्या बाजूस, औरंगाबाद - 431001
9.मोबाईल नं : 9767730990
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
21   प्रशिक्षण प्रबोधिनी 1.नाव : अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : प्राचार्य,भूमि अभिलेख प्रशिक्षण प्रबोधिनी,औरंगाबाद
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) :  0240-2341410
4.ई मेल आयडी : principallrts@rediffmail.com
5. जन्म ता.:
6. शैक्षणिक पात्रता :
7.
8.कार्यालयाचा पत्ता : दमडी महल, पंचायत समितीच्या बाजूस, औरंगाबाद - 431001
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
22 Nasimbanu Patel औरंगाबाद 1.नाव :श्रीमती नसिमबानु नझीर पटेल
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,औरंगाबाद
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0240-2351159
4.ई मेल आयडी : dslraurangabad@yahoo.in
5. जन्म ता. :04-06-1971
6. शैक्षणिक पात्रता :B.com
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : दमडी महल, पंचायत समितीच्या बाजूस, औरंगाबाद - 431001
9.मोबाईल नं 9767730990
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
23 Sunil Indalkar जालना 1.नाव : अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,जालना
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02482-225684
4.ई मेल आयडी : dslr3601000828@yahoo.com
5. जन्म ता.: 
6. शैक्षणिक पात्रता : 
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, जालना
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
24 Sunil Shinde परभणी 1.नाव : श्री.सुनिल पंढरीनाथ शिंदे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,परभणी
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02452-223275
4.ई मेल आयडी : dslr_parbhani@yahoo.in
5. जन्म ता. : 29-02-1960
6. शैक्षणिक पात्रता : B.com,M.B.A.,LLB.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, परभणी 431401
9. मोबाईल नं. : 9922579766
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
25   हिंगोली 1.नाव : श्री.जे.एम. बेंडे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख हिंगोली
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02456-222540
4.ई मेल आयडी : dslrhingoli77@yahoo.in
5. जन्म ता. : 01.06.1970
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, हिंगोली
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
26 Vasant Nikam नांदेड 1.नाव : श्री.वसंत सदाशीव निकम
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,नांदेड
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02462-250481
4.ई मेल आयडी : slrnanded@yahoo.in
5. जन्म ता. : 13.02.9172
6. शैक्षणिक पात्रता : बी.व्ही.एस्सी.अँड ए.एच.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : दामा भवन , नांदेड
9.मोबाईल नं : 9860054502
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
27 Vilas Sirolkar लातुर 1.नाव : श्री विलास गणपतराव शिरोळकर
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,लातुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02382-243548
4.ई मेल आयडी : dslrlatur@gmail.com
5. जन्म ता. :27-07-1965
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, तिसरा मजला, लातूर
9.मोबाईल नं 9422491571
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
28 Mugutrav Magar उस्मानाबाद 1.नाव : मुगुटराव परशूराम मगर
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,उस्मानाबाद
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02472-222145
4.ई मेल आयडी : dslrosmanabad@gmail.com
5. जन्म ता.: 13.01.1973
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : मध्यवर्ती प्रशासकीय इमातर,उस्मनाबाद 413501
9.मोबाईल नं : 9822423117
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
29   बीड 1.नाव : श्री.  विजय नंदकुमार वीर
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,बीड
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02442-222586
4. ई मेल आयडी : dslrbeed@yahoo.com
5.जन्म तारीख : 08.11.1976
6. शैक्षणिक पात्रता : M.V.S.C.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : उत्तमराव परशुराम बाभूळगावकर यांची इमारत,श्रीरामनगर पंचायत समितीच्या मागे,बीड 431122
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
30   अमरावती विभाग 1.नाव : अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख,अमरावती
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0721-2665314
4.ई मेल आयडी : ddlramravati@gmail.com
5. जन्म ता.:
6. शैक्षणिक पात्रता .
7. पदोन्नतीने
8.कार्यालयाचा पत्ता : विभागीय आयुक्त परिसर, कॅम्प, अमरावती 444602

9.मोबाईल नं : 

अ.क्र. छायाचित्र जिल्हा                                           अधिकारी माहिती
31   अमरावती नाव:-श्री कमलाकर सुधाकर हटटेकर
पदनाम:-जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,अमरावती
दुरध्वनी क्रमांक:-(कार्यालय) : 0721-2662156
ई-मेल आयडी:-slramarvati@gmail.com
जन्म तारीख:-03/02/1972
शैक्षणिक पात्रता:-Msc.
सरळसेवेने
कार्यालयाचा पत्ता:-विभागीय आयुक्त परिसर, कॅम्प अमरावती 444602
मोबाईल नं:-9422175962

 

अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
32 DSLR Nashik Ajay Kulkarni अकोला 1.नाव : श्री.अजय शामराव कुलकर्णी
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, अकोला
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0724-2433371
4.ई मेल आयडी : dslr_akola@yahoo.co.in
5. जन्म ता. :21-01-1964
6. शैक्षणिक पात्रता :Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, अकोला
9.मोबाईल नं 9427486796
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
33   बुलढाणा 1.नाव : श्री.सुजितकुमार प्रल्हाद जाधेार
2.पदनाम :  जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, बुलढाणा
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07262-242305
4.ई मेल आयडी : dslrbuldana@gmail.com
5. जन्म ता. : 15.06.1974
6. शैक्षणिक पात्रता . Bsc.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : संगम चौक, चौरे मार्केट, दुसरा मजला, बस स्टॅन्ड जवळ, बुलढाणा
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
34   यवतमाळ 1.नाव : श्री.विजयसिंह गणपत घनवट
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यवतमाळ
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07232-244902
4. ई मेल आयडी : dsrytl@gmail.com
5. जन्म ता. : 03-01-1961
6. शैक्षणिक पात्रता . Msc
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, यवतमाळ 445001
9. मोबाईल नं 9890209969
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
35   वाशिम 1.नाव : अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, वाशिम
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07252-231585
4.ई मेल आयडी : slrwashim@gmail.com
5. जन्म ता. :
6. शैक्षणिक पात्रता :
7.सरळसेवेने: 
8.कार्यालयाचा पत्ता : नविन प्रशासकिय इमारत, पहिला मजला, खो.क्र. 104, काटा रोड, वाशिम 444505
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
36   नागपुर विभाग 1.नाव :अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख,नागपुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0712-2533368 / 2560272
4.ई मेल आयडी : ddlrnagpur@yahoo.com
5. जन्म ता.: 01.07.1959
6. शैक्षणिक पात्रता : .
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जुने सचिवालय, जी.पी.ओ. समोर, सिव्हील लाईन, नागपूर
9.मोबाईल नं : 8983120989
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
37 Surykant More नागपुर 1.नाव : श्री. सुर्यकांत लक्ष्मण मोरे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, नागपुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 012-2562948
4.ई मेल आयडी : slrnagpur2011@gmail.com
5. जन्म ता. : 02.02.1975
6. शैक्षणिक पात्रता . Msc
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : तहसिल कर्यालय, पहीला मजला, रु.नं.17 , सिव्हील लाईन, नागपूर
9.मोबाईल नं : 9423587787
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
38   वर्धा 1.नाव : अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, वर्धा
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07252-240144
4.ई मेल आयडी : wdadslr@yahoo.in
5. जन्म ता. :
6. शैक्षणिक पात्रता :
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , वर्धा 442001
9.मोबाईल नं: 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
39   भंडारा 1.नाव : अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07184-252416
4.ई मेल आयडी : dslrbhandara@rediffmail.com
5. जन्म ता. :
6. शैक्षणिक पात्रता :
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : निनावे बिंल्डींग, बी.डी.सी.सी. बॅकेच्या मागे, सिव्हील लाईन, भंडारा
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
40   गोंदिया 1.नाव : श्री.आनंदराव डोनुजी पेंदराम
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, गोंदिया
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07182-234731
4.ई मेल आयडी : slrgondia@yahoo.com
5. जन्म ता. : 1.07.1959
6. शैक्षणिक पात्रता :M.A.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, खो.क्र. 213, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, गोंदिया
 मोबाईल नंबर : 8983120989
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
41 Abhay Joshi चंद्रपुर 1.नाव : अभय अनंत जोशी
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, चंद्रपुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07172-255414
4.ई मेल आयडी : dslrchandrapur@yahoo.com
5. जन्म ता. : 26.03.1971
6. शैक्षणिक पात्रता : Bsc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, दुसरा मजला, रु.नं.24, बस स्टॉप समोर, चंद्रपूर 442402
9.मोबाईल नं: 9422868168
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
42 Gajanan Daberav गडचिरोली 1.नाव : श्री.गजानन भिकु डाबेराव
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,गडचिरोली
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07132-222521
4.ई मेल आयडी : slrgadchiroli@rediffmail.com
5. जन्म ता. :26-03-1971
6. शैक्षणिक पात्रता : Bsc.Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : कॉम्प्लेक्स परिसर, गडचिरोली
9.मोबाईल नं 9373108932
       
  इतर विभागात कार्यरत अधिकारी
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
43 Rajendra Gole   1.नाव : श्री.राजेंद्र मुकूंद गोळे
2.पदनाम :विशेष कार्य अधिकार श.शि.आणि क्रिडा उच्च व तंत्र शि.वैद्यकिय
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-22028816
4.ई मेल आयडी : osdlopmlc@gmail.com
5. जन्म ता. : 30.11.1972
6. शैक्षणिक पात्रता : बी.ए.एम.ए.एम.एस्सी.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता:विशेष कार्य अधिकारी मा. विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद, पहिला मजला विधान भवन मुंबई
मोबाईल नंबर : 9892076779
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
44     1.नाव :  श्री.संजय केशव ढिकले
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-2659519
4.ई मेल आयडी : info@sra.gov/in
5. जन्म ता. : 19.09.1962
6. शैक्षणिक पात्रता : B.sc,LLB, LLM, MBA.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कानेकर मार्ग बांद्रा (इस्ट) मुंबई
मोबाईल नंबर: 9819080303
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
45     1.नाव :  श्री.कृष्णात मारुती कणसे
2.पदनाम : अधीक्षक भूमि अभिलेख सिडको, मुंबई
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-67918265
4.ई मेल आयडी : info@sra.gov/in
5. जन्म ता. : 20.02.1974
6. शैक्षणिक पात्रता : Bsc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : सिडको भवन सी.डी.डी. बेलापूर नवी मुंबई
9.मोबाईल नं : 9930626664
अ.क्र छायाचित्र विभाग   अधिकारी माहिती      
46       1.नाव :बाबासाहेब अनंत रेडेकर      
  2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण      
  3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-26384617Extn-117      
  4.ई मेल आयडी :mmrcallands@gmail.com      
  5. जन्म ता :9/12/1975      
  6. शैक्षणिक पात्रता :Msc.Agri      
  7. सरळसेवेने      
 

8.कार्यालयाचा पत्ता : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नामात्री बिल्डिंग--बांद्रा

    - कुर्ला कॉम्पलेक्स 14 &15 ब्लॉक ब्रांदा ईस्ट मुंबई.

     
  9.मो.नं:9767042296      
अ.क्र. छायाचित्र विभाग                                         अधिकारी माहिती      
        1.नाव:धनाजीराव काशीनाथ धायगुडे      
        2.पदनाम:विशेष कार्य अधिकारी, मा.गृहराज्य मंत्री म.राज्य मुंबई      
        3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय):      
        4.ई-मेल आयडी:      
        5.जन्‍म तारीख:1/8/1974      
        6.शैक्षणिक पात्रता:Bsc.Agri      
        7.सरळसेवेने      
        8.कार्यालयाचा पत्ता:मंत्रालय मुंबई      
        9.मो.नं:9975898906      
अ.क्र. छायाचित्र विभाग                                       अधिकारी माहिती      
        1.नाव:संजय भगवंतराव निरभवणे      
        2.पदनाम:सह्योगी अधिष्ठता,सर ज.जी.समूह रुग्णालये मुंबई      
        3.दुरध्वनी क्रमांक(कार्यालय):      
        4.ई-मेल आयडी:      
        5.जन्मतारीख:3/06/1971      
        6.शैक्षणिक पात्रता:B.com      
        7.सरळसेवेने      
        8.कार्यालयाचा पत्ता:सर ज.जी.समुह रुग्णालये, मुंबई      
        9.मोबाईल नं: 9820216297      
अ.क्र. छायाचित्र विभाग                              अधिकारी माहिती      
        1.नाव:सचिन सिद्राम इंगळी      
        2.पदनाम:जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,      
        3.दुरध्वनी क्रमांक(कार्यालय):07232-244902      
        4.ई-मेल आयडी:      
        5.जन्मतारीख:11/10/1973      
        6.शैक्षणिक पात्रता:Msc      
        7.सरळसेवेने      
        8.कार्यालयाचा पत्ता:महाराष्ट्र विकास औद्योगिक महामंडळ मुंबई      
        9.मो.नं:9867709548      
अ.क्र. छायाचित्र विभाग                                  अधिकारी माहीती      
        1.नाव:श्रीमती चारुशिला प्रताप चव्हाण      
        2.पदनाम:जिल्हा अधीक्षक भुमि अभिलेख(कलागरे व्यवस्थापक)      
        3.दुरध्वनी क्रमांक:      
        4.ई मेल आयडी:      
        5.जन्म ता:14/02/1975      
        6.शैक्षणिेक पात्रता:B.A./M.A.      
        7.सरळसेवेने:      
        8.कार्यालया पत्ता:महाराष्ट्र चित्रपट रंगभुमि आणि संस्कृती विकास      
        9.मो.नं:9869519006      
अ.क्र. छायाचित्र  जिल्हा   अधिका-याची माहिती      
        1.नाव: सुनिल सोपान इंदलकर      
        2..पदनाम: विशेष कार्य अधिकारी, मा.मंत्री अन्नपुरवठा      
        3.दुरध्वनी क्रमांक: (कार्यालय) :02482-225684      
        4.ई-मेल आयडी: dslr3601000828@yahoo.com      
        5.जन्म ता:09/11/1974      
        6.शैक्षणिक पात्रता: Bsc.Agri      
        7.सरळसेवेने:       
        8.कार्यालयाचा पत्ता: मा.मंत्री अन्नपुरवठा यांचे कार्यालय मंत्रालय, मंबई      
        9.मोबाईल नं : 8308311010