जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख

भूमि अभिलेख विभागातील जिल्हा अधीक्षक यांची विभागवार माहिती

अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
1   1.नाव श्री.बाळासाहेब वामनराव वानखेडे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख पुणे                              प्रदेश,पुणे
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 020-26053296/ 26050029
4 .ई मेल आयडी : ddlrddlrpune@gmail.com
5. जन्म ता.: 01/07/1962
6. शैक्षणिक पात्रता - B.Com, D.B.M, M.A. LLB, LLM (1)
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : नविन प्रशासकिय इमारत, पहिला मजला विधान भवन समोर, पुणे 1
9. मोबाइल  नंबर -   8408097373
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
2   सातारा 1.नाव : श्री. अनिल लोखंडे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, सातारा
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0261-230782
4.ई मेल आयडी : dslrsatara@yahoo.in
5.जन्म ता.:30/08/1965
6.शैक्षणिक पात्रता.: .M.Com
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : तहसिल कार्यालय कंपाउड, हजेरी बंगला,सातारा.
9.मोबाईल नं : 9920343145
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
3 कोल्हापुर 1.नाव : श्री. वसंत सदाशिव निकम
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,कोल्हापुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0231 2543349
4.ई मेल आयडी : slrkolhapur@gmail.com
5. जन्म ता.:  13/02/1972
6. शैक्षणिक पात्रता : बी.व्ही.एस्सी.ॲन्ड ए.एच
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : 2935 सी वॉर्ड, जुना बुधवार पेठ, कोल्हापूर
9.मोबाईल नं: 9860054502
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
4   सांगली 1.नाव : श्री.किशोर चंद्रकांत जाधव 
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,सांगली
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0233-2600200
4.ई मेल आयडी : sanglislr@gmail.com
5. जन्म ता.: 21/05/1972
6. शैक्षणिक पात्रता.: Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : मध्यवर्ती प्रशासकिय इमारत, पहिला मजला, ब्लॉक 1 विजय नगर, सांगली
मोबाईल नंबर  9422532636
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
5   पुणे 1.नाव : श्री. राजेंद्र गोळे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,पुणे
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 020-26124658
5.ई मेल आयडी : dslr_pune@yahoo.in
5. जन्म ता. 31/11/1972
6. शैक्षणिक पात्रता.  बी.ए.एम.ए.एम.एस्सी.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता :शासकीय बंगला नं 1,बदामी चौक, जेल रोड, पोस्ट ऑफिसच्या मागे, येरवडा,     पुणे 411006
9. मोबाईल नं. :- 9892076779
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
7   मुंबई विभाग 1.नाव :   श्रीमती गिता निशीकांत देशपांडे 
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख कोकण प्रदेश, मुंबई
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-22660652 / 22665156
4.ई मेल आयडी : ddlrmumbai@gmail.com
5. जन्म ता.: 25/05/1976
6. शैक्षणिक पात्रता.: Msc. Agri
7.सरळ सेवेने:
8.कार्यालयाचा पत्ता : डी. डीबिल्डींग, खोली क्र 108, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग,      फोर्ट मुंबई 400023
9.मोबाईल नं :
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
8   मुंबई शहर 1.नाव : श्री. महेश त्र्यंबक इंगळे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, मुंबई शहर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-22662234
4.ई मेल आयडी : collector_mumbaicity@maharashtra.gov.in
5. जन्म ता.:   05/07/1970
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट मुंबई 400023
9.मोबाईल नं : 9811949588
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
9   मुंबई उपनगर 1.नाव : श्री. संजय भगवंतराव निरभवणे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, मुंबई उपनगर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-26429874
4.ई मेल आयडी : dslrmsd@yahoo.com
5. जन्म ता. :  03/06/1971
6. शैक्षणिक पात्रता : B.com
7. सरळसेवेने
8. कार्यालयाचा पत्ता - प्रशासकिय इमारत, 10 वा मजला, बांद्रा पुर्व, मुंबई   400051
9. मोबाईल नं. :-  9820216297
    अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
    10   ठाणे 1.नाव : श्री. अनिल दतात्रय माने
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,ठाणे
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-25348064
4.ई मेल आयडी : dslrthane@gmail.com
5. जन्म ता.:01/06/1970
6. शैक्षणिक पात्रता :  Msc. Agri.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, कोट नाका, ठाणे (प.) 601
9. मोबाईल नं. :-  9028705640
    अ.क्र. छायाचित्र  जिल्हा अधिका-याची माहिती 
          1.नाव : श्री लालसिंग बाजीराव मिसाळ
          2.पदनाम: जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, पालघर
          3.दुरध्वनी क्रमांक: (कार्यालय): 02525256001
    11   पालघर  4.ई-मेल आयडी: dslrpalghar@gmail.com
          5.जन्म ता : 12/07/1971
          6. शैक्षणिक पात्रता: B.V.S.C.& A.H.
          7.सरळसेवेने: 
          8.कार्यालयाचा पत्ता: साईकृपा, बंगला प्लॉ नं 37,मिडलक्लास हौ.सो.आर्यान  शाळेजवळ, सूर्या कॉलनी रोड,         पालघर.
          9.मोबाईल नं : 8888140055
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
11   रायगड 1.नाव : श्रीमती चारुशिला प्रताप चव्हाण
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, रायगड मु. अलिबाग
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02141-222428
4.ई मेल आयडी : dslrraigad@yahoo.co.in
5. जन्म ता. 14/02/1975
6. शैक्षणिक पात्रता : BA/MA
7.सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता - जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार रायगड मु. अलिबाग
9. मोबाईल नं. :- 9859519006
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
12 Sanap Hament सिंधुदुर्ग 1.नाव : श्री.हेमंत सानप
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,सोलापुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0217-2627898
4.ई मेल आयडी : dslrsplr@gmail.com
5. जन्म ता.: 04/06/1971
6. शैक्षणिक पात्रता.: M.Sc. Agri.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, सोलापूर
9.मोबाईल नं :9892697955
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
13 रत्नागिरी 1.नाव : श्री. मुगुटराव  परशुराम मगर
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, रत्नागिरी
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02352-222863
4ई मेल आयडी : dslrratnagiri@gmail.com
5. जन्म ता.: 13/01/1973
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता :  जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, रत्नागिरी
9.मोबाईल नं :  9822423117
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
13 रत्नागिरी 1.नाव : श्री. विजय नंदकुमार वीर
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,सिंधुदुर्ग
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02362-228706
4ई मेल आयडी : dslr_sindhudurg@yahoo.co.in
5. जन्म ता.: 08/11/1976
6. शैक्षणिक पात्रता : M.V.S.C
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : मुख्य प्रशासकीय इमारत ए,वींग दुसरा मजला सिंधुदुर्ग नगरी ता. कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग
9.मोबाईल नं :  
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
14   नाशिक विभाग 1.नाव :श्री. अजय शामराव  कुलकर्णी
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख नाशिक प्रदेश, नाशिक
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0253-2578015 / 2579601
4.ई मेल आयडी : ddlr_nashik@yahoo.com
5. जन्म ता. : 21/01/1964
6. शैक्षणिक पात्रता :  Msc .Agri
7.सरळसेवेने : 
8. कार्यालयाचा पत्ता : बिल्डींग नं.4, हॉटेल पदमा समोर, जुने सी. बी. एस.जवळ, शरणापूर रोड, नाशिक
9.मोबाईल नं :  9427486796
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
15   धुळे 1.नाव :  श्री. प्रशांत पंढरीनाथ बिलोलीकर
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, धुळे
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) :  02562-240195
4.ई मेल आयडी : dslr_dhule@yahoo.in
5. जन्म ता. : 06/06/1972
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, धुळे 424001
9.मोबाईल नं :  
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
16   नाशिक 1.नाव : श्री.महेशकुमार महादेव शिंदे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, नाशिक
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) :  0253-2574465
4.ई मेल आयडी : dslr_nashiknashik@yahoo.com
5. जन्म ता. : 13/03/1972
6. शैक्षणिक पात्रता : MA
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : बिल्डींग नं.4, हॉटेल पदमा समोर, जुने सी. बी.एस.जवळ, शरणापूर रोड,        नाशिक
मोबाईल नंबर :  8408097373
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
17   जळगांव 1.नाव : श्री. सुनिल पांडुरंग घोंगडे 
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,जळगांव
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0257-2229827
4.ई मेल आयडी :- slrjalgoan@yahoo.in
5. जन्म ता.: 14.11.1970
6. शैक्षणिक पात्रता : . Msc.Agri 
7.सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, जळगांव 425001
मोबाईल नंबर : 9552654995
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
18   नंदुरबार 1.नाव : श्री.महेश मधुकर खडतरे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,नंदुरबार
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02564-210022
4.ई मेल आयडी : slr_nandurbar@yahoo.in
5. जन्म ता.:  01.06.1974
6. शैक्षणिक पात्रता : बी.एस्सी
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : नविन प्रशासकिय इमारत, नंदुरबार 425412
मोबाईल नंबर : 9922999506
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
19   अहमदनगर 1.नाव : श्री.विष्णु सावळाराम शिंदे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, अहमदनगर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0241-2422943
4.ई मेल आयडी : slr_ahmednagar@yahoo.in
5. जन्म ता. :  31/10/1971
6. शैक्षणिक पात्रता : B.Tech (Agri.)
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जुने प्रांत ऑफिस , औरंगाबाद रोड, अहमदनगर
9. मोबाईल नं. :-  9422409137
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
20   औरंगाबाद विभाग 1.नाव :  श्री. सतिश यादवराव भोसले  (अतिरिक्त कार्यभार)
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख औरंगाबाद प्रदेश,औरंगाबाद
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0240-2353461
4.ई मेल आयडी : ddlrabd@gmail.com
5. जन्म ता. : 27/02/1963
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri.
7.सरळसेवेने: 
8.कार्यालयाचा पत्ता : दमडी महल, पंचायत समितीच्या बाजूस, औरंगाबाद - 431001
9.मोबाईल नं : 976633397
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
21   प्रशिक्षण प्रबोधिनी 1.नाव : श्री. कृष्णांत मारुती कणसे
2.पदनाम : प्राचार्य,भूमि अभिलेख प्रशिक्षण प्रबोधिनी,औरंगाबाद
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) :  0240-2341410
4.ई मेल आयडी : principallrts@rediffmail.com
5. जन्म ता.: 20/02/1974
6. शैक्षणिक पात्रता : Bsc. Agri.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : दमडी महल, पंचायत समितीच्या बाजूस, औरंगाबाद - 431001
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
22 औरंगाबाद 1.नाव :श्री. सतिश यादवराव भोसले
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,औरंगाबाद
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0240-2351159
4.ई मेल आयडी : dslraurangabad@yahoo.in
5. जन्म ता. : 27/02/1963
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : दमडी महल, पंचायत समितीच्या बाजूस, औरंगाबाद - 431001
9.मोबाईल नं   976633397
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
23 जालना 1.नाव : श्री. दादासाहेब लक्ष्मण घोडके
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,जालना
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02482-225684
4.ई मेल आयडी : dslr3601000828@yahoo.com
5. जन्म ता.:  03/06/1972
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, जालना
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
24   परभणी 1.नाव : श्री. जितेंद्र मधुकर बेंडे 
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,परभणी
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02452-223275
4.ई मेल आयडी : dslr_parbhani@yahoo.in
5. जन्म ता. :01/06/1970
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, परभणी 431401
9. मोबाईल नं. : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
25   हिंगोली 1.नाव : श्री.सुजितकुमार प्रल्हाद जाधोर
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख हिंगोली
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02456-222540
4.ई मेल आयडी : dslrhingoli77@yahoo.in
5. जन्म ता. :  15/06/1974
6. शैक्षणिक पात्रता :  Bsc.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, हिंगोली
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
26   नांदेड 1.नाव : श्रीमती सुरेखा पुनमचंद सेठीया
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,नांदेड
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02462-250481
4.ई मेल आयडी : slrnanded@yahoo.in
5. जन्म ता. : 01/01/1977
6. शैक्षणिक पात्रता :  B.A.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : दामा भवन , नांदेड
9.मोबाईल नं :   
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
27   लातुर 1.नाव : श्री. सुदाम दादाराव जाधव
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,लातुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02382-243548
4.ई मेल आयडी : dslrlatur@gmail.com
5. जन्म ता. : 15/06/1974
6. शैक्षणिक पात्रता : Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, तिसरा मजला, लातूर
9.मोबाईल नं 9822823805
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
28   उस्मानाबाद 1.नाव : श्रीमती स्वाती किशोर लोंढे
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,उस्मानाबाद
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02472-222145
4.ई मेल आयडी : dslrosmanabad@gmail.com
5. जन्म ता.:  26/05/1976
6. शैक्षणिक पात्रता :  Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : मध्यवर्ती प्रशासकीय इमातर,उस्मनाबाद 413501
9.मोबाईल नं :  
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
29   बीड 1.नाव : श्री. सुदाम दादाराव जाधव   (अतिरिक्त)
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ,बीड
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 02442-222586
4. ई मेल आयडी : dslrbeed@yahoo.com
5.जन्म तारीख : 15/06/1974
6. शैक्षणिक पात्रता :  Msc Agri.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : उत्तमराव परशुराम बाभूळगावकर यांची इमारत,श्रीरामनगर पंचायत समितीच्या मागे,बीड 431122
9.मोबाईल नं :  9822823805
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
30   अमरावती विभाग 1.नाव : श्रीमती नसिमबानु नझीर पटेल
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख,अमरावती
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0721-2665314
4.ई मेल आयडी : ddlramravati@gmail.com
5. जन्म ता.:  04/06/1971
6. शैक्षणिक पात्रता  ; B.com
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : विभागीय आयुक्त परिसर, कॅम्प, अमरावती 444602

9.मोबाईल नं : 9767730990

अ.क्र. छायाचित्र जिल्हा                                           अधिकारी माहिती
31   अमरावती नाव:-श्री कमलाकर सुधाकर हटटेकर
पदनाम:-जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,अमरावती
दुरध्वनी क्रमांक:-(कार्यालय) : 0721-2662156
ई-मेल आयडी:-slramarvati@gmail.com
जन्म तारीख:-03/02/1972
शैक्षणिक पात्रता:-Msc.
सरळसेवेने
कार्यालयाचा पत्ता:-विभागीय आयुक्त परिसर, कॅम्प अमरावती 444602
मोबाईल नं:-9422175962

 

अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
32   अकोला 1.नाव : श्री.विलास गणपतराव शिरोळकर
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, अकोला
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0724-2433371
4.ई मेल आयडी : dslr_akola@yahoo.co.in
5. जन्म ता. : 27/07/1965
6. शैक्षणिक पात्रता :Msc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, अकोला
9.मोबाईल नं  9422491571
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
33   बुलढाणा 1.नाव : श्री.विलास गणपतराव शिरोळकर (अतिरिक्त)
2.पदनाम :  जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, बुलढाणा
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07262-242305
4.ई मेल आयडी : dslrbuldana@gmail.com
5. जन्म ता. : 27/07/1965
6. शैक्षणिक पात्रता . Msc Agri.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : संगम चौक, चौरे मार्केट, दुसरा मजला, बस स्टॅन्ड जवळ, बुलढाणा
9.मोबाईल नं :   9422491571
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
34   यवतमाळ 1.नाव : श्री.विजयसिंह गणपत घनवट
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यवतमाळ
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07232-244902
4. ई मेल आयडी : dsrytl@gmail.com
5. जन्म ता. : 03-01-1961
6. शैक्षणिक पात्रता . Msc
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, यवतमाळ 445001
9. मोबाईल नं 9890209969
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
35   वाशिम 1.नाव :  श्री. सचिन सिद्राम इंगळी
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, वाशिम
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07252-231585
4.ई मेल आयडी : slrwashim@gmail.com
5. जन्म ता. : 11/10/1973
6. शैक्षणिक पात्रता :  Msc
7.सरळसेवेने: 
8.कार्यालयाचा पत्ता : नविन प्रशासकिय इमारत, पहिला मजला, खो.क्र. 104, काटा रोड, वाशिम 444505
9.मोबाईल नं : 9867709548 
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
36   नागपुर विभाग 1.नाव :अतिरिक्त कार्यभार
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख,नागपुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 0712-2533368 / 2560272
4.ई मेल आयडी : ddlrnagpur@yahoo.com
5. जन्म ता.: 
6. शैक्षणिक पात्रता : .
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : जुने सचिवालय, जी.पी.ओ. समोर, सिव्हील लाईन, नागपूर
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
37   नागपुर 1.नाव : श्री. गजानन भिकु डाबेराव
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, नागपुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 012-2562948
4.ई मेल आयडी : slrnagpur2011@gmail.com
5. जन्म ता. :  26/03/1971
6. शैक्षणिक पात्रता . Bsc. Agri.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : तहसिल कर्यालय, पहीला मजला, रु.नं.17 , सिव्हील लाईन, नागपूर
9.मोबाईल नं :  9373108932
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
38   वर्धा 1.नाव : श्री.  नितीन रमेश पाटील
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, वर्धा
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07252-240144
4.ई मेल आयडी : wdadslr@yahoo.in
5. जन्म ता. : 11/06/1976
6. शैक्षणिक पात्रता : M.Tech. 
7. सरळसेवेने 
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , वर्धा 442001
9.मोबाईल नं:   
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
39   भंडारा 1.नाव :  श्री. महमदशरीफ बाबासो पाटील
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07184-252416
4.ई मेल आयडी : dslrbhandara@rediffmail.com
5. जन्म ता. : 01/06/1964
6. शैक्षणिक पात्रता : Bsc. Agri.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : निनावे बिंल्डींग, बी.डी.सी.सी. बॅकेच्या मागे, सिव्हील लाईन, भंडारा
9.मोबाईल नं : 
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
40   गोंदिया 1.नाव :  श्री.आनंत किसन गजभिये
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, गोंदिया
दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07182-234731
4.ई मेल आयडी : slrgondia@yahoo.com
5. जन्म ता. :  01/07/1962
6. शैक्षणिक पात्रता : MA
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, खो.क्र. 213, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, गोंदिया
 मोबाईल नंबर :  
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
41 Abhay Joshi चंद्रपुर 1.नाव : अभय अनंत जोशी
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, चंद्रपुर
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07172-255414
4.ई मेल आयडी : dslrchandrapur@yahoo.com
5. जन्म ता. : 26.03.1971
6. शैक्षणिक पात्रता : Bsc. Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : प्रशासकिय इमारत, दुसरा मजला, रु.नं.24, बस स्टॉप समोर, चंद्रपूर 442402
9.मोबाईल नं: 9422868168
अ.क्र छायाचित्र जिल्हा अधिकारी माहिती
42   गडचिरोली 1.नाव : रिक्त
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,गडचिरोली
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 07132-222521
4.ई मेल आयडी : slrgadchiroli@rediffmail.com
5. जन्म ता. :
6. शैक्षणिक पात्रता : 
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : कॉम्प्लेक्स परिसर, गडचिरोली
9.मोबाईल नं 
       
  इतर विभागात कार्यरत अधिकारी
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
       
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
43     1.नाव :  श्री.संजय केशव ढिकले
2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 
4.ई मेल आयडी : 
5. जन्म ता. : 19.09.1962
6. शैक्षणिक पात्रता : B.sc,LLB, LLM, MBA.
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता : 
मोबाईल नंबर: 9819080303
अ.क्र छायाचित्र विभाग अधिकारी माहिती
44     1.नाव:धनाजीराव काशीनाथ धायगुडे
2.पदनाम:विशेष कार्य अधिकारी, मा.गृहराज्य मंत्री म.राज्य मुंबई
3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 
4.ई मेल आयडी : 
5.जन्‍म तारीख:1/8/1974
6.शैक्षणिक पात्रता : Bsc.Agri
7. सरळसेवेने
8.कार्यालयाचा पत्ता:मंत्रालय मुंबई
9.मोबाईल नं : 9975898906
अ.क्र छायाचित्र विभाग   अधिकारी माहिती      
46       1.नाव :बाबासाहेब अनंत रेडेकर      
  2.पदनाम : जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख,मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण      
  3.दुरध्वनी क्रमांक (कार्यालय) : 022-26384617Extn-117      
  4.ई मेल आयडी :mmrcallands@gmail.com      
  5. जन्म ता :9/12/1975      
  6. शैक्षणिक पात्रता :Msc.Agri      
  7. सरळसेवेने      
 

8.कार्यालयाचा पत्ता : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नामात्री बिल्डिंग--बांद्रा

    - कुर्ला कॉम्पलेक्स 14 &15 ब्लॉक ब्रांदा ईस्ट मुंबई.

     
  9.मो.नं:9767042296      
अ.क्र. छायाचित्र विभाग                                  अधिकारी माहीती      
               
               
अ.क्र. छायाचित्र  जिल्हा   अधिका-याची माहिती      
        1.नाव: सुनिल सोपान इंदलकर      
        2..पदनाम: विशेष कार्य अधिकारी, मा.मंत्री अन्नपुरवठा      
        3.दुरध्वनी क्रमांक: (कार्यालय) :02482-225684      
        4.ई-मेल आयडी: dslr3601000828@yahoo.com      
        5.जन्म ता:09/11/1974      
        6.शैक्षणिक पात्रता: Bsc.Agri      
        7.सरळसेवेने:       
        8.कार्यालयाचा पत्ता: मा.मंत्री अन्नपुरवठा यांचे कार्यालय मंत्रालय, मंबई      
        9.मोबाईल नं : 8308311010