मुख्यालय

.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख
(म.राज्य) पुणे
2 रा मजला,नवीन प्रशासकीय इमारत,
विधानभवन समोर,पुणे - 1
दुरध्वनी क्रमांक :- 020/26050006
ई मेल :- dlrmah.mah@nic.in